INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

INFORMÁCIA O PRÁVACH  DOTKNUTEJ OSOBY

podľa nariadenia GDPR a ZOOU

Použité skratky:

Nariadenie GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

ZOOU znamená zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Za účelom získania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na účely plnenia zmluvných povinností, reklamné a marketingové účely, Vám v súlade s ust. § 19 ZOOU a článkom 13 nariadenia GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie o Vašich právach:

 

 1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

MultiGo, s.r.o.

Kamenin  580., 943 57 Kamenin

IČO: 47 563 044

obchod@multigo.sk

 

 1. Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená

Nie je určená

 

 1. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
  1. plnenie zmluvných povinností (dodanie tovaru, reklamácia tovaru, nákup tovaru).
  2. spracúvanie účtovných dokladov a vedenie účtovníctva,
  3. reklamné a propagačné účely.

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov
  1. čl. 6 (1) b)  nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1. písm. b) ZOOU – zmluvné plnenie (účel 3.a),
  2. čl. 6 (1) c) nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1. písm. c) ZOOU – plnenie zákonných povinností na základe osobitných právnych predpisov (účel 3.b)
  3. čl. 6 (1) a) nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1. písm. a) ZOOU – súhlas dotknutej osoby (účel 3.c)

 

 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f),

Nespracúvajú sa

 

 1. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Finančné riaditeľstvo Bratislava, Sociálna poisťovňa, príslušná zdravotná poisťovňa, servisná organizácia, súdy

 

 1. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nezamýšľa

 

 1. Informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2.

Neexistencia rozhodnutia Komisie, prevádzkovateľ nezamýšľa prenos údajov.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov - kritériá jej určenia
 • Doba uchovávania osobných údajov na účely zmluvného plnenia -  prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby v súlade so zásadou minimalizácie uchovávania najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účely špecifikované v osobitných právnych predpisoch (napr. zákon o účtovníctve, zákon o správe daní, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o archívnictve a pod.)

 

 • Doba uchovávania osobných údajov podľa udeleného súhlasu - Zamestnávateľ uchováva osobné údaje zamestnanca v súlade s dobou platnosti udeleného súhlasu

 

 1. Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo vedieť, či prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje: Spracúva.

Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k údajom.

Na základe žiadosti dotknutej osoby jej prevádzkovateľ vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov.

 

 1. Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, dotknutá osoba má právo požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

 1. Právo na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v čl. 17 nariadenia GDPR a § 23 ZOOU právo, aby prevádzkovateľ jej osobné údaje vymazal. O vymazanie údajov má dotknutá osoba právo požiadať kedykoľvek. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby vymaže, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 2. dotknutá osoba odvolá svoj súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 ZOOU.
 4. prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 6. ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

 

 1. Právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZOOU, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo vyššie uvedeným spôsobom, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v elektronickej podobe (napr. xml, pdf), ktorá umožní ľahko si preniesť údaje a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

 1. Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať súhlas daný prevádzkovateľovi na spracúvanie jej osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na splnenie zmluvných a zákonných povinností, pričom odvolanie súhlasu nemá na dotknutú osobu žiadny dopad. Dotknutá osoba bola pred udelením súhlasu oboznámená so skutočnosťou, že odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúcu zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov podpísaným písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi.

 

 1. Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) ZOOU (t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať prostredníctvom e-mailu na adresu: obchod@multigo.sk.

 

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel. Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby.

 

 1. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Za účelom zistenia či došlo k porušeniu práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov, je dotknutá osoba, ktorý tvrdí, že je postupom zamestnávateľa priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom na ochranu osobných údajov, oprávnená podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh v súlade s ust. § 100 ZOOU musí obsahovať (a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, (b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, (c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, (d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, (e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

 1. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov zamestnanca v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o zdravotnom stave, zdravotnej poisťovni je zákonnou požiadavkou.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý je zamestnancom v rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo účtu IBAN a banka zamestnanca je zmluvnou požiadavkou
 • adresa prechodného pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo,  rodinný stav v prípade, ak si uplatňuje prídavky na deti, číslo občianskeho preukazu a jeho fotokópia je na základe dobrovoľného súhlasu zamestnanca. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na uzavretie zmluvy.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby, ktorý je zákazníkom v rozsahu:

 • meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia je zmluvnou požiadavkou.
 • e-mailová adresa, telefónne číslo je na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby. Neudelenie súhlasu nemá vplyv na uzavretie zmluvy.

 

 1. Informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 ZOOU

Neexistuje.

V Bratislave dňa 25. 5. 2018